Personalejura

Specialistviden og grundighed er kendetegnende for vores juridiske rådgivning, og vi rådgiver både om juraen og hvordan den bedst anvendes til at opnå det du ønsker.

v

Kontakt os

Konflikt & Kontakt

Bag Konflikt & Kontakt finder du Liselotte og Jesper.

Vi kan rådgive både medarbejdere og arbejdsgivere i et ansættelsesforhold, fx med:

Erfaring og kvalifikationer på området

Som jurist og advokat har jeg specialiseret mig i arbejds- og ansættelsesret. Jeg har i mange år rådgivet i personalejuridiske forhold, både på arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Jeg har opnået en betydelig erfaring fra min ansættelse i SKAT og Skatteministeriet, og har derfor et særdeles indgående kendskab til de forhold, der gør sig gældende for medarbejdere og ledere på offentlige arbejdspladser.

Herudover har jeg erfaring fra mit arbejde som advokat i Ledernes Hovedorganisation, hvor jeg har rådgivet både ledere og medarbejdere om deres ansættelsesforhold, både ansatte i private såvel som offentlige virksomheder.

 

 

 

Kombinationen af min juridiske og konflikt- og forhandlingsfaglige baggrund betyder, at jeg kan rådgive om, hvad der kan lade sig gøre inden for de ansættelsesretlige rammer samtidigt med, at jeg kan rådgive og bistå dig/jer i at få tilrettelagt en proces hvor du/I opnår det du/I gerne vil i en given situation.

 Der findes flere ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked og jeg har indgående erfaring med både private og offentlige funktionæransættelser og private og offentlige overenskomstansættelser. Herudover har jeg specialistviden om tjenestemænd, herunder både diskretionære og disciplinære sager samt sygesager.

Liselottte Fjeldgaard Andersen

Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere på det danske arbejdsmarked skal have en ansættelseskontrakt, og vi kan bistå med at udarbejde ansættelseskontrakten, så den ikke kun opfylder de lovgivningsmæssige krav, men også indeholder alle de andre emner, som er gode at få aftalt, når man indgår en ansættelsesaftale.

Det er altid en god idé at få vendt hver en sten, så der ikke senere opstår uklarhed om, hvad der gælder mellem parterne.

Det er vigtigt, at man får den rigtige rådgivning fra begyndelsen, og her spiller det blandt andet ind om du skal ansættes i en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed.

 Rådgivning under ansættelsesforholdet

Udover selve kontraktindgåelsen, yder vi løbende rådgivning om alle ansættelsesretlige spørgsmål relateret til ansættelsesforholdet, som fx:

  • Ændringer i ansættelsesforholdet
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Arbejdstid
  • Sygdom, sygesager
  • Utilfredsstillende opgavevaretagelse (performance)
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Adfærdsproblematikker
  • Ansættelsesretlige sanktioner – fx advarsel

Særligt om utilfredsstillende performance, sygesager, samarbejdsvanskeligheder og adfærdsproblematikker:

Under et ansættelsesforhold kan man både som arbejdsgiver og som lønmodtager opleve forskellige udfordringer. Det kan være, at man som arbejdsgiver vurderer, at en medarbejder ikke løser sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, at der er problemer med samarbejdet eller at en medarbejder ikke har den ønskede adfærd.

Det kan også være, at man som medarbejder mistrives på grund af konfliktfyldt arbejdsmiljø, oplever at være påvirket af stress eller bliver syg.

I alle de tilfælde vil vi kunne rådgive om, hvilke rettigheder man har inden for ansættelsesforholdet, henholdsvis som arbejdsgiver og lønmodtager. Vi vil udover de juridiske rammer også kunne rådgive om, hvordan man bedst håndterer situationen.

Vi kan også rådgive og bistå i egentlige sygesager.

Særligt om ansættelsesretlige sanktioner eller reaktionsmuligheder:

Det kan være nødvendigt at give en medarbejder en påtale eller en egentlig advarsel. Det kan også være et ønske for en arbejdsgiver, at forsøge at hjælpe en medarbejder på rette spor, hvis medarbejderen fx ikke længere varetager sine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Vi kan bistå både arbejdsgiver og lønmodtagere i situationer med advarsler og genopretningsplaner.

Opsigelse og bortvisning

Vi bistår både arbejdsgivere og lønmodtagere i forbindelse med opsigelse og bortvisning.

Det kan være nødvendigt at opsige eller bortvise en medarbejder, og i tilfælde af at sådan en situation opstår, kan vi rådgive i sagen og bistå i forløbet.

Hvis det kan lade sig gøre, er en god idé, at kontakte os så tidligt i processen som muligt, da der ofte tidligere i processen kan være flere mulige løsninger på sagen.

Fratrædelsesaftaler

Ofte kan et ansættelsesforhold ønskes afbrudt af både lønmodtager og arbejdsgiver på en anden måde end ved en almindelig afskedsprocedure, i sådanne situationer kan der indgås en fratrædelsesaftale. Vi kan bistå både i forhandlingen af en sådan samt udarbejdelsen af selve aftalen.

Det er vigtigt, at aftalen gør op med alle forhold, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om hvad der gælder mellem parterne. Det er derfor afgørende at få korrekt rådgivning herom.

Vi har indgående erfaring med indgåelse og forhandling af fratrædelsesaftaler.

Tvister og retssager

Vi kan bistå dig i sager, hvor der er opstået en juridisk uenighed. Vi kan tilbyde at forhandle en løsning på sagen, eller ved hjælp af mediation/mægling finde en alternativ løsning på sagen.

Ender sagen som en egentlig retssag, kan vi henvise til specialiseret advokat.

Personalepolitikker

Vi kan bistå både offentlige myndigheder, selvejende institutioner og private virksomheder i udarbejdelsen af personalepolitikker.

Timepris, abonnementsordning eller fast aftale

Personalejuridisk bistand kan ydes både efter timeforbrug, men hvis du som virksomhed har brug for løbende rådgivning kan der indgås aftale om en abonnementsordning eller en fast aftale til fordelagtige priser.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

firmaoplysninger

Telefon:
22 73 18 09

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev